13 Mar
13Mar

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde. 

Sellingen: 13 maart 2022. 

Betreft: Werkzaamheden oevers Beetser Koele in Sellingerbeetse 


Geacht college, 

In een artikel op de website van RTV-Noord van 9 januari 2022 wordt gewag gemaakt van de ontwikkeling van een zogeheten Ocean Battery, een systeem om energie op te slaan specifiek voor windparken op zee. De batterij ligt op de zeebodem bij een windmolen en wordt opgeladen door de opgevangen hoeveelheid wind. Een Ocean Battery werkt als een waterkrachtcentrale. Voor de opslag van het overschot aan stroom pompt een Ocean Battery zeewater uit ondergrondse reservoirs naar een flexibele blaas via een buizensysteem op de zeebodem. Bij energievraag loopt dit water terug naar de lagedrukreservoirs die meerdere hydroturbines aandrijven om elektriciteit op te wekken. Het is de bedoeling om in de zandafgraving bij Sellingerbeetse een proefopstelling te maken. Hierover zijn – volgens RTV-Noord – de gesprekken met de provincie Groningen, gemeente Westerwolde en eigenaar Kremer in een vergevorderd stadium.

Ecologisch Alternatief stelt zich op het standpunt dat in zijn algemeenheid ingrepen in de woon- en leefomgeving in een vroegtijdig stadium meegedeeld dient te worden aan de inwoners waar die gaan plaatsvinden. Voor Sellingerbeetse geldt dat in het bijzonder. Na de aanleg van het drijvende zonnepanelenpark, het onlangs bekend geworden verzoek om nog meer zand te winnen, is deze kennelijke voorziene proefopstelling de derde aantasting in de woon- en leefomgeving van Sellingerbeetse.

In 2017 heeft de gemeente de Gebiedsvisie Sellingerbeetse vastgesteld; de plas Sellingerbeetse verkreeg daarmee de status van een natuur- en recreatiegebied. Het natuur- en recreatiegebied Sellingerbeetse transformeert zich als gevolg van recente ontwikkelingen steeds meer tot een industriegebied.

Op 9 januari 2022 hebben wij u gevraagd waarom de raad hierover niet actief is geïnformeerd. U antwoordde dat “Er (…) op ambtelijk niveau contact [is] geweest over dit concept en daarover is de betrokken portefeuillehouder mondeling geïnformeerd. Afgesproken is dat er vanuit een positieve grondhouding eerst nader geïnventariseerd gaat worden naar welke locatie gekeken zou kunnen worden en wat de mogelijkheden en consequenties zijn. Zodra daarover meer bekend is zal ons college daarover worden geïnformeerd en daarover mogelijk een besluit nemen. Het informeren van de raad is nog niet aan de orde zolang het college daarover nog geen beslissing heeft genomen.”

Afgelopen weken zijn er werkzaamheden uitgevoerd nabij het drijvend zonnepark in de Beetser Koele te Sellingerbeetse. Er zijn rijplaten neergelegd die toegang geven tot de plas, waarbij in een strook van circa vijftig meter breed en enkele honderden meters lang alle struiken en bomen langs de oevers van het water gekapt zijn. Er is inmiddels een bouwwerk opgericht en er zijn leidingen aangelegd. Zie de drie foto’s die bij deze brief gevoegd zijn. 

 

Vragen: 

In uw antwoord op onze vraag stelt u dat er eerst een locatie gezocht wordt en dat zodra de locatie bekend is, het college daarover wordt geïnformeerd. 

  1. Wanneer en op welke wijze bent u geïnformeerd? Graag ontvangen wij een afschrift van de correspondentie die uw college van de initiatiefnemer heeft ontvangen.

Vervolgens stelt u in uw antwoord dat zodra “daarover meer bekend is” uw college “mogelijk” een besluit neemt. Wellicht hebben wij niet goed gekeken, maar bij de “bekendmakingen” op www.overheid.nl kunnen wij geen verleende vergunningen of ontheffingen voor bovengenoemde werkzaamheden vinden.

  1. Is door uw college een (omgevings)vergunning verleend voor deze werkzaamheden? Zo ja, dan ontvangen wij graag een kopie van de vergunning (of een verwijzing naar een vindplaats op internet). Zo neen, waarom niet?
  2. Is voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden een ecologisch rapport dan wel een vergelijkbaar document opgesteld waarin onderzoek is gedaan naar de aanwezigheid van (beschermde) flora en fauna in dit gebied? Zo ja, dan ontvangen wij graag een kopie van dit document. Zo neen, waarom niet?

In afwachting van uw antwoorden, 

Hoogachtend,

 Mw. E.C. van der Horst,

fractievoorzitter Ecologisch Alternatief. 

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.