11 Jan
11Jan

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde. 

Sellingen: 9 januari 2022. 

Betreft: Proefopstelling Ocean Battery in Sellingerbeetse. 

Geacht college, In een artikel op de website van RTV-Noord van 9 januari 2022 wordt gewag gemaakt van de ontwikkeling van een zogeheten Ocean Battery, een systeem om energie op te slaan specifiek voor windparken op zee. De batterij ligt op de zeebodem bij een windmolen en wordt opgeladen door de opgevangen hoeveelheid wind. Een Ocean Battery werkt als een waterkrachtcentrale. Voor de opslag van het overschot aan stroom pompt een Ocean Battery zeewater uit ondergrondse reservoirs naar een flexibele blaas via een buizensysteem op de zeebodem. Bij energievraag loopt dit water terug naar de lagedrukreservoirs die meerdere hydroturbines aandrijven om elektriciteit op te wekken. Het is de bedoeling om in de zandafgraving bij Sellingerbeetse een proefopstelling te maken. Hierover zijn – volgens RTV-Noord – de gesprekken met de provincie Groningen, gemeente Westerwolde en eigenaar Kremer in een vergevorderd stadium.

Ecologisch Alternatief stelt zich op het standpunt dat in zijn algemeenheid ingrepen in de woon- en leefomgeving in een vroegtijdig stadium meegedeeld dient te worden aan de inwoners waar die ingreep gaat plaatsvinden. Voor Sellingerbeetse geldt dat in het bijzonder. Na de aanleg van het drijvende zonnepanelenpark, het onlangs bekend geworden verzoek om nog meer zand te winnen, is deze kennelijke voorziene proefopstelling de derde aantasting in de woon- en leefomgeving van Sellingerbeetse.

In 2017 heeft de gemeente de Gebiedsvisie Sellingerbeetse vastgesteld; de plas Sellingerbeetse verkreeg daarmee de status van een natuur- en recreatiegebied. Het natuur- en recreatiegebied Sellingerbeetse transformeert zich als gevolg van recente ontwikkelingen steeds meer tot een industriegebied.

Het college heeft een actieve informatieplicht naar de raad. Met dank aan RTV-Noord is de samenleving inmiddels geïnformeerd.

  1. Wat zijn de overwegingen van het college om de raad niet actief te informeren over deze proefopstelling in Sellingerbeetse? Volgens RTV-Noord zijn de gesprekken in een “vergevorderd stadium”.
  1. Graag ontvangen wij alle informatie (notulen, gespreksverslagen, intentieovereenkomsten et cetera) over de gevoerde gesprekken over de proefopstelling voor de Ocean Battery.

In afwachting van uw antwoorden,

Hoogachtend,

Mw. E.C. van der Horst,

fractievoorzitter Ecologisch Alternatief.


Lees hier het artikel op de website van RTVNoord betreffende de hierboven besproken bedrijven.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.