27 Feb
27Feb

Aan het college van B &W Gemeente Westerwolde

Sellingen: 21 februari 2023

Betreft: Villapark Wedderbergen


Geacht college, 

De fractie van Ecologisch Alternatief heeft ook n.a.v. de hoorcommissie over uitbreiding recreatie Wedderbergen een bezoek gebracht aan het desbetreffende gebied. Wij troffen daar een enorme bouwplaats aan, bossen en struiken zijn gekapt en het terrein is een grote bouwput. Er liggen grote hopen zand en grond en hier wordt ook regelmatig met vrachtwagens af en aan gereden en er staat een groot pand waarvan de verlichting dag en nacht brandt. De eigenaren van Villapark Weddermeer worden door zowel de provincie als de gemeente onvoldoende geïnformeerd en de procedures zijn niet transparant. Omdat er nog steeds grote onduidelijkheid over de voorwaarden en toestemming voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is hebben wij de volgende vragen:

1. Is er toestemming gegeven voor het kappen van een groot perceel bos en struiken en de grond te egaliseren? Zo ja wanneer is dat gebeurd en door wie? Zo niet, hoe wordt de uitvoerder van deze vernielingen hierover aangesproken? En hoe worden de vernielingen hersteld?

2. Is er toestemming gegeven om grond en zand te storten op dit terrein en is bekend of de grond schoon of vervuild is? Zo niet, gaat u dit controleren en handhaven?

3. Zijn de werkzaamheden tot nu toe uitgevoerd met toestemming van het college? Zo ja hoe valt dit te rijmen met het bestemmingsplan? Zo niet, waarom is hier niet op gehandhaafd?

4. Voor de te bouwen recreatiewoningen is stikstofruimte nodig. Heeft het college inzicht in deze vergunningen? Zo ja kunnen deze bij de beantwoording toegevoegd worden. Zo niet wat is de argumentatie hiervoor?

5. Tijdens werkzaamheden zijn eigendommen van de eigenaren van het naastgelegen park met betrekking tot het bepalen van de erfgrens verdwenen en andere zaken beschadigd. Hoe gaat u de eigenaar van het nieuwe park hierop aanspreken zodat kadastrale grenzen weer zichtbaar en beschadigingen hersteld worden?

6. Is er archeologisch onderzoek gedaan op dit terrein en als dat het geval is wat zijn daar de bevindingen? In de bijlage een kaart waarop dubbelbestemming Archeologie2 staat aangegeven. Naar aanleiding van de fouten in Oudeschans zijn er nieuwe kaarten gemaakt. Is deze kaart de nieuwste versie? Zo ja welke actie gaat u hierop ondernemen en hoe past dit in de plannen?

7. Momenteel zijn er werkzaamheden aan de gang, zie foto, dit zorgt voor overlast bij de omwonenden/eigenaren. Is er toestemming gegeven voor deze werkzaamheden? Zo ja is dit in overleg met de aanwonenden gebeurd? Zo niet, gaat u hierop handhaven? Tijdens de hoorcommissie gaven de eigenaren van het villapark Weddermeer aan dat het veel moeite kost om hun huisjes verhuurd te krijgen; slechts iets minder dan de helft wordt verhuurd.


8. De uitbreidingsplannen voor recreatie bestaan al jaren. Is er onderzoek gedaan naar de behoefte aan de uitbreiding van het aanbod van recreatiewoningen voor verhuur? Zo ja wat zijn de bevindingen, zo niet waarom niet?

9. In het hele proces is er wat betreft de communicatie veel niet goed gegaan. Hoe gaat u de ontwikkelaar aanzetten tot open en frequente communicatie met de eigenaren van het naast gelegen park met betrekking tot werkzaamheden en overlast?

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,


Edith van der Horst, Ecologisch Alternatief

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.