20 Oct
20Oct

Aan het college van B & W Gemeente Westerwolde; 

Sellingen: 18 oktober 2023 

Betreft: bomenkap 

Geacht college,

Bericht van Westerwolde actueel: Op 12 oktober 2023 start de gemeente Westerwolde met het dunnen van bossen in het noorden van de gemeente. Dunnen betekent dat de slechte bomen er tussenuit worden gehaald. Dit is een maatregel om kansrijke bomen een lange toekomst te geven. Op sommige plekken worden meer bomen gekapt in verband met ziektes; hier zal herplant plaatsvinden van inheemse bomen. Dit zijn bomen die hier van nature al voorkomen.

 Vragen:

 1. Hoe groot is het bosoppervlak dat nu (zie bovenstaand bericht) gekapt gaat worden? Hoeveel bomen worden er gekapt, langs de wegen?
 2. Wat is er aan oppervlak het hele jaar 2023 gekapt en/of gedund inclusief het vellen van houtopstanden? Hoeveel bomen zijn er gekapt?
 3. Hoeveel is er in 2022 aan bosoppervlak gekapt/gedund inclusief het vellen van houtopstanden? Hoeveel bomen zijn er gekapt in dat jaar?
 4. Wordt er rekening gehouden met bodemleven en de structuur(verdichting) van de bodem door bijvoorbeeld geen zware machines te gebruiken? Zo nee waarom niet?
 5. Verder leven er in een (productie)bos ook dieren, vooral ook veel roofvogels (havik, sperwer, wespendief) die daar hun nest gelegenheden hebben. Hoe is en wie heeft vastgesteld welke dieren er leven? Wij willen graag inzage in deze rapportage.
 6. Heeft er een roofvogel(nesten)inventarisatie plaatsgevonden? Oude nesten worden door roofvogels namelijk vaak ook de volgende jaren gebruikt (Nestbomen).
 7. In hoeverre blijven bomen in een cirkel rondom de nestboom gespaard? Bomen rond 50 meter van de nestboom mogen niet worden geveld volgens de gedragscode.
 8. In hoeverre wordt biotoopverlies voor bijvoorbeeld de roofvogels gecompenseerd?
 9. Wordt er bij de 'dunning' rekening gehouden met de Gedragscode Bosbeheer? En zo ja, waaruit blijkt dat?
 10. Hoe is en wie heeft vastgesteld dat de betreffend bomen langs de weg ziek zijn en waarom volstaat snoeien niet bij sommige bomen?
 11. Hoe is en wie heeft vastgesteld dat de betreffende bomen in het bosperceel ziek zijn? 
 12. Ook spreekt u over herplanting. Hoe schat u, met de klimaatextremen van droogte en hoge zonkracht, de kans op overleven in voor de jonge aanplant?
 13. Hoeveel bomen/struiken zijn er in 2022 geplant en hoeveel daarvan zijn er in leven gebleven? 
 14. Waarom wordt de nieuwe aanplant nog steeds pal aan de weg of het fietspad geplaatst en waarom worden jonge bomen die niet meteen groeien niet de kans gegund omdat het jaar daarop wel te kunnen doen (vaak duurt het, zeker met het huidige klimaat twee, drie jaar voor (jonge)bomen echt aanslaan)?

Rewilding, dus niet ingrijpen; levert zelfs in een productiebos met niet-inheemse bomen vaak verrassende resultaten op. Diverse zeldzame paddenstoelen krijgen de kans zich te ontwikkelen. Ook de nog wel levende bomen, die vaak in symbiose met diverse schimmels leven, hebben daar baat bij. Ingrijpen met zware machines zet het bodemleven zwaar onder druk en nog meer de kwetsbare humuslaag.

Dunning van zoveel bospercelen tegelijk is een aanslag op de biotoop van vele dier- en plantensoorten als mede het gehele bodemleven.

 1.  Waarom wordt door het college niet gekozen voor bovenstaande methode? 
 2. Waarom wordt, als de veiligheid in gevaar komt, het desbetreffende perceel niet tijdelijk afgesloten? 
 3. Welke deskundigheid is bij de medewerkers aanwezig wat betreft de nieuwste zienswijzen over natuur met betrekking tot klimaat, stikstofdepositie en andere milieuproblemen?

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Edith van der Horst, Ecologisch Alternatief

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.