25 Jul
25Jul

Van besturen/ bestuurders wordt verwacht dat zij een visie hebben op terreinen die spelen in de omgeving waarin zijn werken. Zij moeten blijk geven van gevoel voor actualiteit en van wat er leeft bij diegenen waarvoor zij gevraagd zijn verantwoordelijkheid te nemen bij belangrijke zaken.

Voor Ecologisch alternatief is het dan ook niet alleen ongerustmakend maar ook een schok, al vanaf de inleiding te lezen dat er over urgente actuele zaken niet geschreven wordt; ik denk dan aan milieuvraagstukken, natuur en diversiteitsproblemen en klimaat en stikstofcrises en de steeds groter worden de kloof tussen arm en rijk. Het kan niet zijn dat dit college deze onderwerpen gewoon vergeten is waaruit ik moet concluderen dat deze kennelijk geen prioriteit zijn in de aankomende vier jaar. 

Wat me van het hart moet is dat bij de start van het vorige college, toen de raad verbaasd was dat de eerste actie was van het toen nieuwe college, het toevoegen van een vierde wethouder was; met als reden de grote hoeveelheid werk door de fusie van onze vorige twee gemeenten. Door de verbazing in de raad werd uitgelegd dat dit zou worden terug gedraaid in de volgende raadsperiode . Wat schetst mijn verbazing, niet alleen is dat dus niet gebeurd maar heeft men er zelfs een vijfde wethouder bijgenomen waarmee we op een FTE van 4,2 komen. Als ik dan art.36 lees, dat gaat over benoemingen van wethouders dat staat er het volgende:

 • 1.Het aantal wethouders bedraagt ten hoogste twintig procent van het aantal raadsleden, met dien verstande dat er niet minder dan twee wethouders zullen zijn; dat klopt wij komen uit op 4,2  20%
 • 2.De raad kan besluiten dat het wethouderschap in deeltijd wordt uitgeoefend…dat is ook gebeurd
 • 3.Bij de berekening van het maximale aantal wethouders, bedoeld in het eerste en het derde lid, wordt afgerond tot het dichtstbij gelegen gehele getal en dat is in mijn ogen dus : 4
 • Van het college en/of mijn collega raadsleden van de coalitie zou ik daar graag een uitleg krijgen over hoe tot beiden beslissingen is gekomen.

In het eerste hoofdstukje spreekt u over waarden als rust, stilte, ruimte en een mooie omgeving en als lezer, raadslid maar zeker als inwoner kreeg ik toch een wat ongemakkelijk gevoel; juist daarmee te beginnen na alles wat er gebeurd is de afgelopen jaren, ten koste van deze belangrijke waarden. Bij het lezen van de punten daaronder begreep ik echter, dat mijn kiezers, fractie en ik bij die begrippen aan heel andere zaken denken dan het college. Wij denken daarbij aan natuurbehoud, kleinschalige activiteiten, zorgdragen voor onze bomen, respecteren van het broedseizoen, verminderen van gif, streven naar kringloopeconomie, gedragsveranderingen bij de mens in zaken vuilnis, uitputting, energieverbruik en consumeren, zaken die ervoor zorgen dat deze belangrijke waarden in stand gehouden worden.

In datzelfde stukje schrijft u te hopen op de versterking van naoberschap, dat is belangrijk, en de beste methode om mensen te laten zien dat iedereen ertoe doet, is door het goede voorbeeld te geven door ervoor te zorgen dat burgers van belang zijn, deelgenoot zijn en gehoord worden over belangrijke zaken die hen raken. 

Hoofdstukje 2: kansen om te groeien staat vol met bullits die mij doen vrezen voor de toekomst; het leest meer als een bedrijfsplan dan een toekomstplan voor de tijd waarin we nu leven, gericht op bedrijven en consumeren.

 • Bullit 5 dat de toeristisch-recreatieve sector zichtbaar gemaakt moet worden terwijl over Cittaslow, een keurmerk dat ons uit de massa tilt en daar een prachtig instrument daarvoor is, niet gesproken wordt in het hele stuk; sterker veel mensen werkzaam in die sector voelen zich niet vertegenwoordigd, gesteund, gehoord en hebben hun werkterrein achteruit zien gaan.     VRAAG: wat gaat u dan anders doen? Hoe gaat u al die mensen met cittaslowkenmerk laten zien dat dit keurmerk u serieus is?
 • Bullit 6 over de roekenmotie is voor mij een raadsel ik zou graag willen weten wat daar mee bedoeld wordt en waarom zoiets in een visiedocument als een coalitieaccoord staat.
 • Het stukje tekst over het onderwijs : VRAAG: wat wordt precies bedoeld met toekomstgericht onderwijs en hoe gaat u dat doen?
 • Bullit 9 : over het verbod op nieuwe megastallen  Vraag: mist daar niet het woordje Uitbreidingen?

VRAAG: Het hoofdstukje over wonen en bouwen klinkt aantrekkelijk vraag: hoe gaat u zorgen voor de ruimte die u de agrarische sector wilt geven en het snel veel woningen bouwen tav stikstofproblemen en de nieuwe plannen van het kabinet?

 • Vraag: Bullit 7 van dat hoofdstuk schrijft u open te willen staan voor andere woonvormen…waarom niet gekozen voor: actief meedenken, met voorbeelden te komen, inwoners uit te nodigen met ideeen te komen met een houding Ja, mits
 • Vraag: Bullit 8 gaat u handhaven op rommelerven : Vraag: zou het misschien beter zijn om het onderwerp handhaven breder te trekken? 

Hoofdstuk 4 bereikbaarheid

 • Graag zou ik u daar een tip willen geven: op het moment is er een sterke stroming voor de electrische deelauto; Kiel-windeweer, kleine gemeente vlakbij, is daar bijvoorbeeld al heel ver mee. Als gemeente zouden we dat kunnen stimuleren door inwoners uit te nodigen om mee te denken hoe dat vorm te geven, of er animo voor is en eventuele ondernemers die dat willen starten

Hoofdstuk 5 Groen en duurzaam Westerwolde: Dit hoofdstukje deed mijn maag omdraaien: zoals ik al jaren blijf herhalen dat het oorspronkelijke plan in deze transitie was dat huizen geisoleerd moesten worden, panelen op de daken gelegd en mensen die inderdaad, zoals u hen even aantipt zonder aan te geven wat daar de oplossing voor is, zelf het geld niet hebben, financieel ondersteunen. U zegt dat we stappen hebben gemaakt dat kan zijn maar in de verkeerde richting; terwijl veel mensen moeite hebben hun rekeningen te betalen, ligt hun leefomgeving vol panelen waarvan de winsten en opbrengsten naar aandeelhouders, investeerders of grote bedrijven gaan. En inderdaad is de opgave nog bijna net zo groot als deze 8 jaar geleden was omdat er niets in de gemeente voor de inwoners is gebeurd en elke prikkel tot ander gedrag, minder vuilnis, minder energieverbruik verdwenen is. 

 • De eerste bullit was dus precies wat de bedoeling was 8 jaar geleden: voor door en met de inwoners en toen het de verkeerde kant opging en EA met het idee voor een gemeentelijk energiebedrijf kwam werd dat weggehoond terwijl veel gemeentes daar intussen wel werk van hebben gemaakt met de prettige gevolgen voor hun inwoners. Ik spreek dan ook de wens uit dat dit nieuwe college een pas op de plaats maakt wat de energieparken betreft en terugkeert naar het oorspronkelijke isoleren van huizen, vullen van daken met panelen juist voor mensen met een smalle beurs

Hoofdstuk 6 asielbeleid 

Als ik de tekst lees dan vraag ik me af wat we dan de afgelopen jaren hebben gedaan?

 • Hebben we dan niet herhaaldelijk gesproken over dat het COA zich niet aan afspraken houdt
 • Hoe gaat u dan die overlastveroorzakers aanpakken; hebben we dat dan niet al gedaan?
 • Hebben we geen duidelijke afspraken gemaakt met de betrokken partijen?
 • Hoe gaat u dan inzetten op die sociale veiligheid in Ter Apel?

Hoofdstuk 7 Randvoorwaarden

 • Goed dat u bij de eerste bullit aandacht geeft aan de service naar de burger want dat kan nog wel wat beter. Er wordt steevast aangegeven dat onze ambtenaren capabel zijn en goed in waar ze voor aangenomen, 
 • Vraag :maar waarom wordt er dan veelvuldig naar externe hulp uitgeweken in de vorm van bureaus? 
Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.