16 Nov
16Nov

ECOLOGISCHE KIJK OP BELEID EN BEGROTING IN WESTERWOLDE

Afgelopen woensdag 8 november werd de begroting voor 2024 in de Gemeenteraad van Westerwolde behandeld. Ecologisch Alternatief stemde tegen deze begroting.

Ecologisch Alternatief zet zich in voor natuur, dierenwelzijn en milieu. Uit de beantwoording op onze vragen over bomenkap, schadelijk maaibeleid, dierenwelzijn, vernietiging van natuur, verjagen van, beschermde-dieren blijkt dat er weinig vooruitgang is in het maken van beleid dat gericht is op de aanpak van de huidige klimaat en milieuproblematiek.

Wij missen in deze begroting/beleid de urgentie die nodig is om de klimaatproblemen het hoofd te bieden; de plannen en adaptatie t.a.v. verdroging, overvloed aan/opvang van water, de hitte, uitstoot ontbreken. (Dit jaar wordt het warmste jaar ooit!) Vanuit dit perspectief onze reactie op de voorliggende begroting:

  • Groen, bomen, natuur, bermen, water, biodiversiteit, wordt doorgeschoven naar de invoering van de omgevingswet. Het beleid is beheren; hoog opsnoeien of zeer laag wegzagen, bomen kappen en bermen en oevers niet ecologisch beheren. Er ontbreekt een bomen-, natuur- en groenbeschermingsplan.
  • Waterkwaliteit, milieu, biodiversiteit en luchtkwaliteit zijn geen onderwerp.
  • Dierenwelzijn : zou meer geld naar eerste opvang, dierenambulance en verdere opvang voor ( wilde ) dieren moeten zijn. Er zou een dierenwelzijnsnota moeten komen; daar vragen wij al vanaf 2014 om!
  • Bedreigingen als stikstof, CO2, pfas worden niet geagendeerd.
  • De urgentie te acteren op de klimaatverandering lijkt niet te worden gevoeld en wordt dus niet genoemd en er wordt geen beleid voor ontwikkeld.
  • Cultuur, historischbesef en behoud van monumenten wordt wel met de mond beleden maar niet verankerd of geborgd in beleid en financiën.
  • Cittaslow is een mooie promotiekreet maar er is geen visie op hoe dit predicaat in beleid om te zetten.

<br> We zien in onze gemeente kleine stappen gezet worden maar deze gaan lang niet snel en ver genoeg willen we, voor de generaties na ons een leefbare omgeving achterlaten. Het predicaat Cittaslow is daar voor een mooi hulpmiddel, het zou de lat moeten zijn waarlangs we het beleid leggen voor onze gemeente; kleinschalig, zorg voor natuur, cultuur, historie, erfgoed en een groene gezonde leefomgeving voor alle levende wezens in onze gemeente. Ecologisch Alternatief is een partij die op een andere manier naar beleid en dus de begroting kijkt en af wil van het, breed gedragen, mens-centrale denken waarbij kortetermijnbelangen en geld centraal staan. We moeten toe naar eco-centraal denken: de mens staat niet buiten de natuur, maar maakt er juist onderdeel van uit. Ook in Westerwolde moeten we toe naar minder produceren, consumeren en uitstoten en een andere omgang met natuur, milieu, dierenwelzijn en landschappelijke waarden.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.