14 Dec
14Dec

NATUURBEGRAAFPLAATS LAUDE ZONDER NATUUR

De organisatie Natuurbegraafplaatsen van Waarde heeft in 2020 aangekondigd in het bos bij Laude, aan de overzijde van het Ruiten A-kanaal Oost IV, een natuurbegraafplaats te willen aanleggen. Op hun website staat de visie vermeld.

“De visie van de natuurbegraafplaats Laude is een duurzame visie waarbij de natuurwaarde en biodiversiteit behouden en vergroot wordt. Hierbij wordt gekeken naar de al aanwezige soorten en naar soorten of habitats die in de omgeving voorkomen.”

In het verleden heeft CRM (het voormalige ministerie voor Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk) het betreffende bosperceel aangekocht vanwege de hoge floristische waarde, met de bedoeling dat het behouden werd als een gebied met een hoge natuurwaarde. In het tot enige maanden geleden onaangetaste bos nestelden en foerageerden veel vogelsoorten als spechten, wielewaal, sijsjes, lijsters en puttertjes. Dat gold<span> </span>ook voor zoogdieren als vossen, reeën, vleermuizen en muizen. Muizen zijn een belangrijke voedselbron voor onder andere vogels en zoogdieren. In het verleden is op deze locatie zelfs de zeer zeldzame Brandts vleermuis waargenomen en door de vochtige omstandigheden waren er ook veel amfibieën en reptielen. Deze zomer is midden in het broedseizoen begonnen met de kap van bomen in dit bos. Onlangs is vastgesteld dat kolonies rosse vleermuizen en watervleermuizen vernietigd zijn en de bomen waar buizerds en de havik broedden omgehakt.

Bestemmingsplanwijziging

Om de natuurbegraafplaats te kunnen aanleggen, is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. In het kader van deze bestemmingsplanwijziging is in een op 6 oktober 2021 gehouden hoorzitting door de gemeente Westerwolde aangevoerd dat het hier om een waardeloos stuk natuur gaat, zonder biodiversiteit dat bovendien ook nog eens sompig is. De provincie Groningen is daar niet van overtuigd. Het provinciebestuur wil in het kader van deze bestemmingsplanwijziging dat de gemeente Westerwolde een ecologisch rapport laat opmaken om inzicht te krijgen in de al aanwezige soorten en habitats die in de omgeving voorkomen. Op basis van een dergelijk ecologisch vooronderzoek had onderbouwd kunnen worden dat hier in Laude sprake is van een hoge natuurwaarde en grote biodiversiteit, waar de initiatiefnemer het op zijn website hoog van opgeeft, om vervolgens maatregelen te treffen om deze biodiversiteit te behouden en te vergroten. 

Werkzaamheden zijn reeds begonnen

Opmerkelijk is dat de gemeenteraad nog niet gevraagd is in te stemmen met de vereiste bestemmingsplanwijziging. Sinds afgelopen zomer zijn veel bomen gekapt<span> </span>en worden met een graafmachine op diverse plekken zandpakketten aangelegd. Zonder de vereiste besluiten van de gemeentelijke en provinciale overheid zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de natuurbegraafplaats reeds in volle gang. Ecologisch Alternatief heeft twee keer schriftelijke vragen ingediend vanwege de snelle ontwikkelingen in het gebied en de daarmee veroorzaakte schade. Wederom lijkt het erop dat hier sprake is van gedogen tot de situatie onomkeerbaar is, die achteraf met het verstrekken van vergunningen alsnog gelegaliseerd wordt. Als nu nog werk gemaakt wordt van het verzoek van de provincie om een ecologisch vooronderzoek te verrichten, kan de conclusie niet anders luiden dan dat de inmiddels uitgevoerde werkzaamheden onherstelbare schade hebben berokkend aan deze biotoop in Laude. 

Draagvlak en betrekken van omwonenden

Gebruikelijk is dat initiatiefnemers die een verzoek bij de gemeente indienen om een geldend bestemmingsplan te wijzigen, inwoners en belanghebbenden informeren en in de gelegenheid stellen hun mening te geven. Als belanghebbenden hadden in dit geval ook diverse natuurorganisaties geraadpleegd kunnen worden, die adviezen hadden kunnen geven om de natuurwaarde te beschermen. Daarbij zal natuurbegraafplaats leiden tot een toename van het aantal verkeersbewegingen; de omwonenden zijn daarover niet geïnformeerd door de initiatiefnemer.

Cittaslow

“Waardeloze natuur” bestaat niet; het is een kwalificatie die mensen geven op basis van economische motieven. De aanleg van deze natuurbegraafplaats, die invulling geeft aan de wens van veel mensen om op een dergelijke plek begraven te mogen worden, was een mooie gelegenheid geweest om in de praktijk te laten zien waar de Cittaslow-gemeente Westerwolde voor staat. 


Ecologisch Alternatief staat voor een natuurvriendelijk, milieubewust en democratisch Westerwolde. Fractie Ecologisch Alternatie

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.