14 Dec
14Dec

2 juni 2021

De gemeenteraad van Westerwolde vergadert woensdag over de vast te stellen Regionale Energie Strategie (RES) voor de provincie Groningen en over de start van een procedure voor de aanleg van een industrieterrein met zonnepanelen in Westerwolde. De fractie van Ecologisch Alternatief gaat met beide niet akkoord.

Energiecoöperatie Oudeschans is een goed voorbeeld van hoe het zou moeten, schrijft Ecologisch Alternatief. Hier is gewerkt zoals de gemeenteraad de verduurzaming van Westerwolde ooit voor ogen had, meent de partij: ‘door initiatieven van, door en voor burgers te ondersteunen’.

‘Het betreft een initiatief van onderop, is kleinschalig en er wordt met zonnepanelen op een bestaand dak net buiten het dorp elektriciteit opgewekt voor omwonenden. De inwoners zijn 100 procent eigenaar van de zonnepanelen: de opbrengst van de energieopwekking is voor henzelf. Een schoolvoorbeeld voor de rest van de gemeente om energieneutraal te worden en waarmee een bijdrage geleverd wordt aan de energietransitie.’

Opgewekte energie gaat niet naar inwoners

In de raadscommissievergadering van 12 mei werd gezegd dat Westerwolde goed op weg is om energieneutraal te worden, schrijft Ecologisch Alternatief.

Maar waar is deze uitspraak op gebaseerd? 'Op de voorheen prachtige Zuidplas in Sellingerbeetse wordt het grootste drijvende zonnepark van Nederland gebouwd. Trots wordt gemeld dat er voor 13.000 huishoudens aan elektriciteit wordt opgewekt. Westerwolde telt iets minder dan 12.000 huishoudens en zou daarmee wat betreft elektriciteit energieneutraal moeten zijn. Alleen... alle opgewekte elektriciteit gaat naar de eigenaar van de Zuidplas om zand te drogen. Net als de 93 windmolens in de Wieringermeer: genoeg groene stroom voor 370.000 huishoudens, er is echter geen huishouden dat daarvan profiteert: alle opgewekte elektriciteit gaat naar een datacenter.’

Zonnepark Blijham

De gemeenteraad van Westerwolde wordt woensdag gevraagd in te stemmen met de aanleg van een, in de woorden van Ecologisch Alternatief, ‘megalomaan zonnepark’ in Blijham. ‘Mocht de gemeenteraad instemmen met dit zonnepark, dan strijken de landeigenaar en de zonnepanelenbouwer de miljoenenopbrengsten op en de inwoners blijven met lege handen achter terwijl hun leefomgeving in rap tempo vernield wordt.’

Geen resultaatsverplichting tot lokaal eigendom

Ecologisch Belang begrijpt niet dat het college van Westerwolde haar beleid rondom zonneparken nog langer voortzet.

‘Nog steeds worden door het college met de eigenaren van de zonneparken overeenkomsten gesloten waarin een inspanningsverplichting (en geen resultaatsverplichting) wordt opgenomen dat 50 procent van het zonnepanelenpark lokaal eigendom zou moeten worden. In de RES staat dat dit niet haalbaar is, zolang landelijke wetgeving gemeenten daarin niet ondersteunt. En toch gaat het college van burgemeester en wethouders van Westerwolde door met dit beleid dat gunstig is voor de bedrijven en onze inwoners buitenspel zet.’

Niet akkoord

Ecologisch Alternatief gaat niet akkoord met de RES. ‘Het is niet aan de burger uit te leggen dat hij zonder inspraak van bovenaf opgelegd krijgt dat er verstrekkende ingrepen in zijn woonomgeving plaatsvinden.’

Ook het zonnepark in Blijham krijgt de stem van de partij niet. ‘Zolang in de contracten met de realisatoren van de zonneparken geen resultaat- maar inspanningsverplichtingen worden overeengekomen, komt er van de voorgenomen energietransitie waarbij de inwoners de hoofdrol vervullen niets terecht.’

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.