14 Dec
14Dec

Arrogantie van de macht

2 juli 2021

De raadsvergadering van 30 juni 2021 laat zich kort samenvatten met de titel van dit persbericht. Een half uur voor aanvang van de vergadering verstuurden de coalitiepartijen GemeenteBelangen Westerwolde en PvdA een motie met ingrijpende strekking naar de oppositiepartijen: beide partijen verzoeken om een extra raadsvergadering op 8 juli 2021 om het zwembad in Parc Emslandermeer te kopen en € 165.000,-- krediet beschikbaar te stellen aan Energiecoöperatie Stroom uit Westerwolde (Stuw). Voor de aankoop van het zwembad heeft de agendacommissie geconstateerd dat een taxatierapport ontbreekt. Dat rapport is noodzakelijk voor de gemeenteraad om te weten of hij waar voor zijn geld krijgt mocht hij tot kredietverstrekking voor de aankoop van het zwembad besluiten. Wat betreft de subsidieverstrekking van € 165.000,-- aan Stuw ontbreken regels over wie, wat, hoeveel en wanneer subsidie kan krijgen. De raad heeft het college gevraagd daarvoor een subsidieverordening op te stellen. Het college is daar al ruim een jaar mee bezig. In september 2021 is voorzien dat de gemeenteraad dit beleidskader (verordening) gaat vaststellen. Op grond van deze overwegingen heeft de agendacommissie niet ingestemd met het agenderen van deze twee onderwerpen voor een raadsvergadering.

De PvdA ondersteunt de verkiezingsbelofte van GemeenteBelangen om het zwembad te kopen, in ruil voor steun van GemeenteBelangen om de PvdA te helpen Stuw een krediet te verstrekken. De blinde steun van de PvdA voor het verstrekken van een krediet aan Stuw roept argwaan op. Stuw kent vier bestuursleden, waarvan drie leden nauw gelieerd zijn aan de PvdA. De penningmeester van Stuw was in de vorige raadsperiode raadslid voor de PvdA en was in 2017 één van de mede-indieners van het amendement om realisatoren van zonneparken een geldelijke bijdrage over te laten maken aan de gemeente. Een deel van deze geldelijke bijdrage ad € 165.000,-- zou nu als subsidie aan Stuw overgemaakt moeten worden.

De heer Timmermans deed tijdens de raadsvergadering een handreiking aan de voorzitter, door voor te stellen de agendacommissie bijeen te roepen om in goed overleg de twee onderwerpen op een reguliere wijze te agenderen. In plaats van deze handreiking met beide handen te omhelzen, werd na enig gesteggel deze door de voorzitter als ordevoorstel in stemming gebracht. De uitslag was tien stemmen van de coalitie (GemeenteBelangen en PvdA) tegen en negen stemmen van de oppositie (CDA, VVD, GroenLinks, Lijst Timmermans en Ecologisch Alternatief) vóór, waardoor het voorstel van de heer Timmermans het niet haalde. Met name omdat bij de stemming over de motie de leden van de PvdA, in relatie tot het verstrekken van € 165.000,-- aan subsidie aan de energiecoöperatie Stuw, vóór gestemd hebben, roept de PvdA over zich af dat het aan vriendjespolitiek doet. In het bestuursrecht geldt het algemene beginsel van behoorlijk bestuur dat vooringenomenheid van het bestuur (gemeenteraad) verbiedt. Volgens deze gedragsregel moet de overheid haar taak op objectieve en onpartijdige wijze vervullen.

Indien de vijf raadsleden van de PvdA bij de stemming over het ordevoorstel om tussentijds een vergadering van de agendacommissie in te lassen vóór zouden hebben gestemd, dan hadden zij daarmee naar buiten toe de schijn kunnen ophouden dat op basis van objectieve overwegingen het onderwerp kredietverstrekking aan Stuw geagendeerd zou worden. De agendacommissie had dan in alle rust alle voors en tegens tegen elkaar kunnen afwegen. Door tegen het ordevoorstel van de heer Timmermans te stemmen heeft de PvdA deze kans aan zich voorbij laten gaan. Het verbod van vooringenomenheid noodzaakt daarmee de vijf raadsleden van de PvdA zich op 8 juli 2021 over de kredietverstrekking aan Stuw van stemming te onthouden. Het verbod van vooringenomenheid houdt in dat de overheid niet bepaalde burgers mag voortrekken of achterstellen. Het uitgangspunt moet namelijk zijn dat bestuursorganen eerlijk en onafhankelijk werken.

Stuw is een onderneming. Zoals het een goed ondernemer betaamt, wil Stuw winst maken. Het bestuur van Stuw schrijft in het jaarplan en werkplan 2021 dat het dit jaar een “Stroom uit Westerwolde Ontwikkel BV” wil oprichten. Het oprichten van een BV duidt op het verrichten van commerciële activiteiten met winstoogmerk. In de statuten van Stuw is onder het kopje “WINST” een bepaling opgenomen op welke wijze de winst jaarlijks wordt verdeeld.

De gemeenteraad van Westerwolde heeft in de door hem vastgestelde Algemene subsidieverordening een aantal algemene uitgangspunten voor het verstrekken van subsidie vastgesteld. Eén van de algemene uitgangspunten luidt dat subsidie niet verstrekt wordt aan instellingen ten behoeve van activiteiten, waarbij sprake is van een winstoogmerk. Op grond van de eigen regelgeving van de gemeente Westerwolde, is het verstrekken van een subsidie aan Stuw onrechtmatig. De vorig jaar door het college van burgemeester en wethouders verstrekte subsidie aan Stuw van € 15.000,-- is dan ook gedaan in strijd met deze Algemene subsidieverordening. Een raadsbesluit € 165.000,-- krediet te verstrekken, op termijn te dekken uit het Duurzaamheidsfonds, met het oogmerk om dit in de vorm van een subsidie aan Stuw over te maken, is eveneens in strijd met de Algemene subsidieverordening. Het besluit is tevens in strijd met het algemeen belang. Het Duurzaamheidsfonds wordt gevoed met gemeenschapsgeld; alle inwoners in Westerwolde moeten in de gelegenheid gesteld worden een verzoek om subsidie te kunnen dienen uit het Duurzaamheidsfonds. Zoals vermeld worden deze regels in september 2021 door de raad vastgesteld.

Mocht de gemeenteraad op 8 juli 2021 desalniettemin besluiten dat het te verstrekken krediet gebruikt mag worden om Stuw een subsidie van € 165.000,-- te geven, dan komt de burgemeester in een positie dat hij genoodzaakt zal zijn dit raadsbesluit wegens strijd met het recht en het algemeen belang binnen 48 uur ter vernietiging aan de Kroon voor te dragen

Het is onduidelijk waarom de PvdA zonder bestuurlijke kaders zoveel subsidie wil verstrekken aan Stuw. Dit klemt te meer nu Stuw in het afgelopen jaar al eens € 15.000,-- aan subsidie heeft ontvangen. Ecologisch Alternatief dient schriftelijke vragen in bij het college van burgemeester en wethouders tot het verstrekken van alle correspondentie en verslagen die verband houden met de subsidieverstrekking van € 15.000,-- en het voorstel om nog eens een subsidie van € 165.000,-- aan Stuw te verstrekken.

Mocht u na lezing van dit persbericht interesse gekregen hebben in wat er zich op 30 juni 2021 in de raadsvergadering heeft afgespeeld? De vergadering is terug te zien op:

https://www.youtube.com/watch?v=JtFuXGLIDRY

meer in het bijzonder vanaf 2:42:00 uur, de laatste 13 minuten van de raadsvergadering.


Fractie Ecologisch Alternatief

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.