26 Aug
26Aug

26 januari 2021 om 09:20 uur.

Het is volgens Fractie Ecologisch Alternatief hartverwarmend om te zien dat zoveel inwoners vanaf begin dit jaar onverplicht hun plastic afval apart blijven inzamelen en eigenhandig deponeren in de door de gemeente Westerwolde geplaatste PMD-containers.

Judith Möller namens Fractie Ecologisch Alternatief: "Anderhalf jaar vergaderen en vier raadsvergaderingen had de gemeenteraad nodig om met een meerderheid van één stem te besluiten de inwoners niet langer het plastic afval door middel van voorscheiding in te laten leveren. Al het plastic afval wordt nu als restafval via nascheiding verwerkt. Om een meerderheid in de gemeenteraad te krijgen voor het nascheiden, is noodgedwongen gekozen om inwoners in de gelegenheid te stellen het plastic afval afzonderlijk in te leveren. Dus toch weer een gedeeltelijke voorscheiding, maar dan op vrijwillige basis. Dat zou kunnen betekenen dat huishoudens minder vaak de container met restafval aan de weg hoeven te zetten."

En verder: "Een besparing van 6,50 euro per lediging is al voorgerekend door de Partij van de Arbeid; gemakshalve is daarbij vergeten dat de aanschaf en het plaatsen van de PMD-containers 40.000 euro heeft gekost. Gezien het succes van deze wijze van inzameling van plastic afval wordt inmiddels overwogen om grotere containers aan te schaffen, met alle daaraan verbonden extra kosten."

Extra handelingen

Het is bedrijfseconomisch het meest voordelig om te kiezen voor één manier van afvalinzameling: óf voorscheiding óf nascheiding. In Westerwolde heeft de gemeenteraad besloten beide systemen te hanteren. Volgens  Fractie Ecologisch Alternatief leidt tot extra handelingen voor het verwerken van het vrijwillig aangeboden plastic afval wat een verliespost oplevert van 88.400 euro per jaar. "Alleen al in deze eerste weken van januari 2021 is voor 5.000 euroaan plastic zakken, die uiteindelijk weer als plastic afval worden ingeleverd, door de gemeente aangeschaft om 'gratis' aan de inwoners te verstrekken waar zij hun plastic afval in kunnen doen. Al deze kosten zullen uiteindelijk omgeslagen worden in de door alle huishoudens te betalen reinigingsrechten. Of het plastic afval nu wel of niet afzonderlijk wordt ingezameld en weggebracht."


Fractie Ecologisch Alternatief stelt dat de besluitvorming in de gemeenteraad over de wijze van huisvuilinzameling heeft geleid tot een extra lastenverzwaring voor de inwoners van Westerwolde.

"Het is hartverwarmend om te zien dat de inwoners op hun beurt de gemeenteraad een spiegel voorhouden: zij zijn bereid vrijwillig een bijdrage te leveren aan een duurzame verwerking van ons afval."

Opinie: Begin een gemeentelijk energiebedrijf

Energieparken kunnen een splijtzwam in lokale gemeenschappen zijn. Dat kun je voorkomen door ze deels onder te brengen bij een gemeentelijk energiebedrijf waar alle inwoners van profiteren.

Onlangs hield de fractie Gemeentebelangen in Westerwolde een pleidooi om de koop van het zwembad Parc Emslandermeer te ondersteunen. Een financiële onderbouwing om een voorstel tot koop te ondersteunen ontbreekt, maar daar willen we graag in helpen meedenken.

Lokaal eigenaarschap zonneparken

Op 27 mei 2020 vergadert de gemeenteraad van Westerwolde over het goedkeuren van de plannen voor het realiseren van drie zonneparken in onze gemeente. In een met de ontwikkelaars te sluiten overeenkomst is vastgelegd dat zij zich achttien maanden moeten inspannen om tot een lokaal eigenaarschap te komen van 50 procent met omwonenden. Zij kunnen aandelen kopen in een op te richten energiecoöperatie. De praktijk leert dat dat moeilijk gaat. Je moet het geld om deze aandelen te kunnen kopen maar op de plank hebben liggen. En wil je in deze onrustige tijd überhaupt nog wel investeren? En wat te denken bij een verhuizing, waarbij je je aandelen zou moeten verkopen aan de koper van je huis. En niet in de laatste plaats: het kan zomaar gebeuren dat een zonnepark na oplevering verkocht wordt aan Chinese investeerders, zodat je als Westerwoldenaar in de energiecoöperatie moet gaan dealen met mensen die aan de andere kant van de wereld wonen. Initiatiefnemers van zonneparken doen voorkomen dat ze het goed voorhebben met de omwonenden van zonneparken, maar zonneparken zijn ‘gewoon handel’. Zo plat is het.

Duurzaam energiebedrijf

Ecologisch Alternatief stelt voor dat de gemeenteraad besluit om een gemeentelijk duurzaam energiebedrijf Westerwolde op te richten. Dit wordt door het kopen van de aandelen voor 50 procent eigenaar van deze drie zonneparken, waarmee het gewenste lokaal eigenaarschap een feit is. Statutair wordt vastgelegd dat de opbrengst van dit gemeentelijke energiebedrijf ten goede komt aan alle inwoners van Westerwolde, die met elkaar tenslotte omwonenden zijn van alle nog te realiseren zonneparken. De gemeente kan dan door aankoop niet alleen het zwembad in Parc Emslandermeer openhouden; alle zwembaden in onze gemeente kunnen financiële ondersteuning krijgen. Niet alleen duizend inwoners kunnen dan profiteren van een gunstige regeling voor het aanbrengen van zonnepanelen op hun dak, maar alle inwoners kunnen dan geholpen worden. Niet alleen een buurthuis in de omgeving van een zonnepark krijgt financiële bijstand, maar alle buurthuizen in onze gemeente kunnen op extra steun rekenen. Zo wordt samen met en door de inwoners gewerkt aan een energieneutrale gemeente.

Voorkom een splijtzwam

Daarmee wordt invulling gegeven aan de door de gemeenteraad vastgestelde duurzaamheidsvisie. Tevens blijft de gemeente de regie houden over wat er op haar grondgebied gebeurt. Voorkomen moet worden dat realisatie van dit soort controversiële energieparken een splijtzwam in de lokale samenleving wordt. Het Westerwoldse noaberschap is voor ons onbetaalbaar. De raad heeft nog achttien maanden om dit vorm te geven. Willen is kunnen, dus als we erf met elkaar de schouders onder zetten, moet het lukken om 50 procent van de opbrengst van de in Westerwolde op te wekken duurzame energie terug te laten vloeien naar de eigen samenleving.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.