27 Feb
27Feb

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde

Sellingen: maandag 6 februari 2023

Betreft: vervolgvragen natuurbegraafplaats Laude


Geacht college,

Vorig jaar heeft de BV Natuurbegraafplaatsen van Waarde een begraafplaats in de bestaande natuur aangelegd. Dit terwijl het de bedoeling is om dit als uitbreiding van bestaande natuur te doen. Er zijn een jaar lang illegaal, honderden bomen gekapt wat achteraf is gelegaliseerd door alsnog een vergunning te verlenen in november 2022. Omdat dit voor veel omwonenden een zeer ingrijpende situatie is worden de verdere ontwikkelingen met een waakzaam oog gevolgd.

Afgelopen weken zijn we regelmatig polshoogte gaan nemen in het gebied en daarbij is ons een aantal merkwaardige zaken opgevallen waarover ik u graag enkele vragen wil stellen: 

1. `We zijn trots en zuinig op onze zandwegen`; zei de vorige burgemeester en lezen we regelmatig in artikelen over Westerwolde. Deze wegen hebben een natuurhistorische waarde en spelen een belangrijke rol voor veel kritische soorten planten en dieren. Langs het kanaal tussen water en begraafplaats ligt zo’n zandweg die een prachtige, natuurlijke overgang maakt van water naar bos. Afgelopen periode is deze zandweg voor ruim een derde geasfalteerd.

• Bent u daarvan op de hoogte?

• Is daar toestemming voor gegeven?

• Is daar een vergunning voor afgegeven? Met welke onderbouwing?

• Welk type asfalt is er gebruikt? Nieuw of hergebruikt?

• Bij hergebruik: is dit asfalt onderzocht op schadelijke, chemische, stoffen zoals PFAS/zware metalen die daar meestal in zitten en zeer schadelijk zijn voor flora, fauna en volksgezondheid? Zo ja wat waren de resultaten van dat onderzoek? Wij zouden die gegevens graag van u ontvangen.

2. Het asfalt is met een grote bocht over de hele parkeerplaats gestroomd, tot de eerste rij bomen en over het eerste deel van de bospaden.

• Is de parkeerplaats, die nu een stuk groter lijkt te zijn geworden, nog wel de geoorloofde afmeting?

• Is het toegestaan zo een groot deel van het bos vol asfalt te storten? Is daar een vergunning voor afgegeven? Wat was daar de argumentatie voor?

3. Het asfalt is op zeer lelijke, grove wijze aangelegd op de zandweg die daarmee meters breder is geworden.

• Bent u van beide zaken op de hoogte? Bent u ter plaatse geweest?

• Zijn daar esthetische regels voor afgesproken? Zo ja welke?

• Hoe rijmt u deze werkwijze met bovenstaande zinnen over de waarde van deze mooie en kenmerkende zandpaden?

• Indien dit niet bij u bekend was en deze handelswijze niet geoorloofd is, welke actie gaat u dan ondernemen om deze afbraak van de leefomgeving te herstellen?

4. Afgelopen jaar zijn er honderden bomen gekapt maar nog steeds wordt er gezaagd en gekapt, staan er nog vele bomen met een streep op de bast in afwachting van gekapt te worden, liggen er stapels stammen en staat er een karretje klaar voor transport.

• Zijn hier afspraken over gemaakt? Is er een quotum vastgesteld voor het aantal te kappen bomen of mag er zoveel gekapt worden als de initiatiefnemer goed dunkt?

• Waarom worden deze bomen gekapt?

5. In de plannen was sprake van de komst van een tijdelijk, klein, houten gebouwtje voor opslag, ingepast in de natuur; Dat staat er ook maar inmiddels staat er een heel groot pand naast.

• Bent u daarvan op de hoogte?

• Is daar een vergunning voor afgegeven? Op grond waarvan?

We koesteren de duisternis in onze gemeente maar vanaf het grote pand straalt zo veel licht de omgeving in dat van duisternis geen sprake meer is.

• Bent u hiervan op de hoogte? zo ja hoe rijmt u dat met het koesteren van onze duisternis? Zo niet wat gaat u doen om deze verstoring terug te draaien?

• Kan het zijn dat iemand in dat pand zijn/haar intrek heeft genomen? Zo ja, Is daar een vergunning voor afgegeven? Zo niet bent u van plan dat uit te gaan zoeken? Zo niet, waarom niet, zo ja, dan willen wij weten wat dat uitzoeken voor resultaat heeft opgeleverd.

6. Voor de grootschalige bomenkap moest er compensatie van natuur komen. Er is een kikkerpoeltje aangelegd IN de natuur, die er al was, waarmee geen sprake is van compensatie maar verandering van de natuur en waarvoor wederom bomen moesten wijken.

• Heeft u plannen, voor compensatie, van de initiatiefnemer ontvangen waarin de kikkerpoel als compensatie wordt voorgedragen? (die zouden wij dan graag ontvangen) Zo ja bent u daar mee akkoord gegaan en met welke onderbouwing? Zo niet wat gaat u ondernemen om er voor te zorgen dat die compensatie er ook werkelijk komt?


In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Edith van der Horst

Fractie Ecologisch Alternatief 

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.