04 Apr
04Apr

Aan het college van B &W Gemeente Westerwolde; 

Sellingen: 22 maart 2024 

Betreft: Schriftelijke vragen m.b.t. Ontwikkelingen recreatie rondom Sellingen. 

Geacht college, De bekendmaking Verleende omgevingsvergunning bouwen bouwwerk en gebruik grond of bouwwerk in strijd met bestemmingsplan: Beetserweg 58a, Sellingen, nieuwbouw 20 recreatiewoningen, verzenddatum: 18 maart 2022 is gedaan door overheidsinstantie Westerwolde, met omschrijving: Verleende omgevingsvergunning bouwen bouwwerk en gebruik grond of bouwwerk in strijd met bestemmingsplan: Beetserweg 58a, Sellingen, nieuwbouw 20 recreatiewoningen, verzenddatum: 18 maart 2022;

  1. Wat is de stand van zaken m.b.t. de bouw van deze 20 recreatiewoningen en 

tot wanneer is de vergunning geldig en binnen welke termijn moet er met de bouw worden gestart?

  1. Op Beetserweg 58a zijn twee kavels van SBB te koop en inmiddels onder bod, is er , vanuit de initiatiefnemers al contact geweest met de gemeente over de plannen voor dit gebied? Zo ja wat is hierover bekend?
  2. “Recreatiepark Strand Sellingen, Beetserweg”: wat zijn de laatste ontwikkelingen m.b.t. de realisatie van ruim 70 recreatiewoningen?
  3. “Betreft legalisering grondwal Beetserweg 6,” wat kunt u melden over de laatste ontwikkelingen vanuit de provincie? Heeft de eigenaar al verbeteringen aangebracht m.b.t. de bescherming van de bomen? 
  4. Op het terrein zijn verscheidene bomen gestipt. Is er op dit adres een kapvergunning afgegeven en zo ja wanneer is deze gepubliceerd? 
  5. Verleende omgevingsvergunning voor 2 luxe trekkershutten  bij een ven in de Breedwisch bij Jipsinghuizen en bij een ven naast de Lage Weg ten westen van Sellingen. Wanneer is de Raad over de voorgenomen vergunningverlening geïnformeerd? Als de Raad niet is geïnformeerd waarom is dit nagelaten?
  6. Dit is in een kwetsbaar natuurgebied en er zijn voldoende andere recreatiewoningen waarom dan een dergelijke bebouwing toestaan?
  7. Jipsingboertange, camping de Iembarg is verkocht, is er al contact geweest met de nieuwe eigenaar? Zo ja wat zijn de plannen voor deze camping?

In afwachting van uw reactie, Met vriendelijke groet,

Edith van der Horst, 

Ecologisch Alternatief

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.